Cruelty-vrije cosmetica opslaan: We hebben een EBI gekozen omdat het betekenis heeft, en het heeft kracht!

Cruelty-vrije cosmetica opslaan: We hebben een EBI gekozen omdat het betekenis heeft, en het heeft kracht!

Kerry Postlewhite is directeur Openbare Zaken bij Cruelty Free Europe, een netwerk van dierenbeschermingsorganisaties uit meer dan 20 lidstaten van de Europese Unie en buurlanden. Hun taak is dierproeven in heel Europa stop te zetten en zij zijn een van de belangrijkste promotoren van het Europees burgerinitiatief „Save Cruelty-Free Cosmetics/End Animal Testing”. Het initiatief slaagde erin 1 414 327 steunbetuigingen te verzamelen, waarmee zowel de drempel van 1 miljoen handtekeningen werd overschreden als het aantal drempellanden waar meer dan het vereiste aantal handtekeningen is verzameld. Het initiatief bevindt zich momenteel in het verificatieproces.

In dit interview beschrijft mevrouw Postlewhite de doelstellingen van het initiatief, de reden om het Europees burgerinitiatief als instrument te kiezen, bespreekt zij de uitdagingen en deelt zij tips over het organiseren van een succesvolle campagne.

Kerry Postlewhite, directeur Openbare Zaken bij Cruelty Free Europe

 

Q: Wat is precies het doel van uw initiatief?

Kerry Postlewhite: Het Europees burgerinitiatief Save Cruelty Free Cosmetics/End Animal Testing heeft drie voorstellen:

In de eerste plaats willen we dat het Europees verbod op dierproeven voor cosmetica, dat sinds 2013 van kracht is, versterkt, beschermd en naar behoren uitgevoerd wordt. Ik denk dat mensen niet weten dat deze verboden momenteel worden ondermijnd door verzoeken van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om tests op ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt.

We denken allemaal dat er in Europa geen dierproeven voor cosmetica zijn, helaas niet meer de waarheid.

De eerste suggestie in ons EBI is ervoor te zorgen dat deze verboden die mensen denken te bestaan en dat mensen ervoor zorgen en campagne voeren, naar behoren worden nageleefd.

Het tweede voorstel van ons EBI is dat de wetgeving van de Europese Unie inzake chemische veiligheid gebaseerd moet zijn op moderne, innovatieve diervrije wetenschap en niet moet voldoen aan verouderde en wrede dierproeven. De Europese Unie is momenteel betrokken bij een herziening van haar wetgeving inzake chemische stoffen, bekend als REACH, naast CLP en andere aanverwante verordeningen, en wij willen dat die herziening gebaseerd is op diervrije wetenschap. Daarom maakt ons EBI die oproep ook op een cruciaal moment waarop de Commissie en de lidstaten overwegen de wetgeving te herzien.

Het derde en laatste voorstel van ons EBI, waarmee het hele pakket wordt afgesloten, is een verzoek van de Commissie om een wetgevingsvoorstel in te dienen om concrete acties voor te stellen om een einde te maken aan alle dierproeven in Europa. We weten dat dit iets is waar burgers zich zeer sterk over voelen en vorig jaar heeft het Europees Parlement in september 2021 bijna unaniem een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een actieplan met meetbare doelstellingen en acties van de Commissie om dierproeven te beëindigen. 

Q: Waarom hebt u besloten het Europees burgerinitiatief te gebruiken als instrument om deze doelstellingen te verwezenlijken?

Kerry Postlewhite:

Ik denk dat iedereen die betrokken is geweest bij EBI’s en iedereen die momenteel bij een EBI betrokken is, weet hoe moeilijk het is om de drempel van één miljoen gevalideerde handtekeningen te halen. Het is begrijpelijk dat het niet zo is als enig ander verzoekschrift. Het is stevig verankerd in de Verdragen van de Europese Unie en dat is mijns inziens de reden waarom we het EBI specifiek als mechanisme hebben gekozen.

Het heeft betekenis en heeft kracht, en in theorie betekent het dat de Commissie moet luisteren en handelen.

Idealiter zouden we geen gebruik hoeven te maken van een EBI. In 2015 was er een van de eerste succesvolle EBI’s, „Stop vivisectie”, waarmee de drempel voor handtekeningen werd bereikt en een parlementaire hoorzitting werd gehouden, maar helaas werd naast niets gedaan om tegemoet te komen aan de duidelijke eisen van de Europese burgers.

Hoewel het EBI een krachtig instrument en een briljante democratische kans is die we in Europa hebben, zoals burgers zeggen: „we willen deze wetten naar voren brengen, willen we deze wetten ten uitvoer leggen”, maar het werkt alleen echt als het EBI-mechanisme daadwerkelijk toegankelijk is voor de gewone Europese burgers; en als u een geslaagd EBI bereikt, als de Commissie er gevolg aan geeft en luistert naar de wensen van de burgers die dat EBI hebben ondertekend.

Ik denk dat we zonder dat verband dreigen te ondermijnen wat anders een zeer krachtig democratisch instrument zou kunnen zijn.

Kerry Postlewhite, organisator van Save Cruelty Free Cosmetics, geeft tips over een succesvolle campagne

 

Q: Wat is volgens u een succesvolle campagne voor een Europees burgerinitiatief?

Kerry Postlewhite:

Een EBI is niet eenvoudig. Wat de 1 miljoen gevalideerde handtekeningen betreft, is het duidelijk dat er een groot obstakel is om bijeen te komen, en de ervaring leert dat een redelijk deel van de handtekeningen na het valideringsproces in de lidstaten wordt afgewezen. Een miljoen gevalideerde handtekeningen betekent dus waarschijnlijk dat u aanzienlijk meer moet verzamelen dan dat. Dus voordat u een EBI begint en campagne begint, moet u beschikken over een aantal elementen die essentieel zijn voor een succesvol EBI.

De eerste is de suggestie achter uw EBI. Ik denk dat u moet weten of uw voorstel erop gericht is dat de Europese burgers, noord, zuid, oost en west, zich passief en sterk inzetten voor het optreden van de Europese Unie. Je moet een voorstel hebben dat supporters samenbrengt, mensen betrekt, mensen motiveert en mensen in staat stelt om mee te werken aan verandering.

We waren zeer teleurgesteld dat we een EBI moesten gebruiken omdat we over het EBI Stop Vivisectie van 2015 beschikken en we een consistente opiniepeiling hebben en de steun van parlementsleden achter een einde aan dierproeven voor cosmetica, maar het is goed dat het mechanisme bestaat en dat we het opnieuw kunnen bekijken en dat we kunnen benadrukken hoeveel mensen in heel Europa voor onze voorstellen zorgen.

Het tweede aspect dat essentieel is voor een succesvolle EBI-campagne is een groot netwerk van partners en bondgenoten met investeringen. Het is een grote hindernis en het is een lange slog — 12 maanden.

Niet elke organisatie kan op een bepaald moment voor 100 % actief zijn op het EBI en niet elke organisatie beschikt over alle antwoorden en vaardigheden. Het is van groot belang dat mensen die deel uitmaken van een netwerk van partners en bondgenoten worden samengebracht zodat iedereen zijn kracht op tafel kan brengen. Deze dagen hebben we allemaal heel drukke agenda’s en we hebben allemaal allerlei andere dingen. Als je een breed netwerk hebt, kunnen verschillende mensen in verschillende organisaties de druk op verschillende momenten nemen tijdens de 12-maandencampagne van het EBI.

Als je, voordat je je EBI registreert, echt een instrumentarium met campagnetroeven en ideeën heeft voorbereid, is het echt van cruciaal belang. 12 maanden gaat vrij snel en je moet verschillende doelgroepen actief en gemotiveerd houden. Zij moeten in die periode verschillende dingen van jou als EBI-campagnevoerders zien, dus het is echt belangrijk om een campagneplan te hebben. Het campagneplan kan van lidstaat tot lidstaat verschillen, aangezien mensen in de verschillende lidstaten verschillende campagneactiviteiten en materialen consumeren. We maakten gebruik van Actiedagen. Zo hebben we verschillende activiteiten opgezet in maart 11, de achtste verjaardag van het verbod op dierproeven voor cosmetica; we organiseerden op 24 april een online protest, de Werelddag voor laboratoriumdieren. Uiteindelijk is het dus belangrijk om een plan te hebben — onderzoek en organisatie van je belangrijkste dagen, maar ook het nieuws te bekijken en te proberen relevant te blijven voor de nieuwsagenda, aangezien het iets is dat mensen elke dag consumeren. Kijk waar uw EBI-campagne past bij die nieuwsagenda, zodat je het kan houden, relevant houden en op de radars van de mensen blijven staan.

Bekijk hoe je verhalen wilt maken:

  • Kun je een aantal stemmingen doen, bijvoorbeeld om een verhaal te maken,
  • kunt u enkele casestudy’s aanmaken om een verhaal te maken,
  • kunt u gebruikmaken van een onderzoek?
  • beschikt u over sterke krachtige beeldmateriaal om een verhaal te maken?

Niemand zal voor jou werken aan een EBI, dus het is echt belangrijk om met dit volledige geheel van materialen te gaan en dat echt uitgebreid campagneplan voor de 12 maanden.

U moet begrijpen welke inhoud het best bij uw verschillende doelgroepen werkt — is video, grafieken of zou u een langer vertelende aanpak moeten volgen? Misschien is het een combinatie van alle drie. Maar je moet voortdurend analyseren welke inhoud — sociale media, e-mails van supporters, nieuwsberichten, televisie- of radioberichtgeving of openbare evenementen — de meeste handtekeningen krijgt en het beste gebruik van uw tijd en geld is. Als je weet wat je het grootste rendement oplevert, richt u zich daar dan op.

Het opstellen van een spreadsheet voor het analyseren van dagelijkse en lopende totalen was voor ons van vitaal belang. Door te weten hoeveel handtekeningen elk land elke dag ontving, konden we pieken in de steun opmerken, die vervolgens konden worden gekoppeld aan campagneactiviteiten om te zien wat het best werkt.

Voor ons was betaalde reclame op sociale media, maar die moet ook regelmatig worden geanalyseerd om ervoor te zorgen dat u de juiste inhoud richt op het juiste publiek in het juiste land om de laagst mogelijke kosten per handtekening te krijgen. Tegen het einde van de campagne hebben we onze doelstellingen dagelijks gemonitord en aangepast.

Uw plannen om uw kernpubliek — mensen die uw zaak al steunen — te bereiken, zullen verschillen van de plannen die u gebruikt om nieuwe mensen te bereiken. In uw campagne komt er een punt waar u verzadigingspunt bereikt met uw kernpubliek en bredere doelwitten moet vaststellen, degenen die in grote lijnen uw doelstellingen ondersteunen, maar nog niet met de specifieke ideeën of uw organisatie hebben meegewerkt. Ze hebben mogelijk zachtere, meer algemene boodschappen nodig in plaats van de hardnekkige inhoud waarop uw bestaande supporters reageren.

Gebruik maken van netwerken en andere doelgroepen aanboren via partnerorganisaties. In de laatste maanden hebben we het uitgebreide netwerk van dierenopvanghuizen en reddingsorganisaties in heel Europa onderzocht, benaderd en gemobiliseerd, en deze waren van vitaal belang om mensen te bereiken die dieren houden, maar niet noodzakelijkerwijs op de hoogte waren van de problemen rond dierproeven in Europa.

Een ander advies dat ik met betrekking tot het beheer van een geslaagd EBI zou willen geven, is om het EBI als een beetje te beschouwen als een beetje met de haas en de tortoise. Je kunt meteen aan het begin beginnen met een grote start, echt spannend, je ziet de handtekeningen echt snel, want dit is iets nieuws, maar je hebt 12 maanden, dus niet alles wat je aan het begin rechts hebt.

Zorg ervoor dat u de 12 maanden lang genoeg bent om je te laten draaien om ervoor te zorgen dat u de 1 miljoen gevalideerde handtekeningen krijgt.

U moet er ook voor zorgen dat u geen paniek bent. De laatste week van onze campagne ontvingen we meer dan 175,000 handtekeningen en meer dan 400,000 handtekeningen in de laatste maand. De urgentie die je als organisator voelt, zal ook voelbaar zijn voor het publiek. Een ophanden zijnde termijn — met name versterkt door een afkorting van belangrijke mijlpalen in de slotfasen — zal gericht zijn op degenen die op de hoogte zijn van het EBI, maar nog niet zijn ondertekend.

Als u zich door iedereen overweldigd voelt en niet zeker is wat u moet doen, probeer dan gebruik te maken van de bestaande expertise. Neem contact op met mensen die betrokken zijn geweest bij soortgelijke succesvolle EBI’s en vraag of zij hun ervaringen kunnen delen. Het was voor ons van cruciaal belang om te praten met mensen die hetzelfde proces hebben doorlopen en dezelfde uitdagingen het hoofd te bieden, om te weten welke tactieken voor hen werkten en om er soms voor te zorgen dat we niets mis hebben gedaan. En tot slot de middelen — dat zijn mensen of die financiering. Campagne voeren op dit niveau is niet goedkoop en je moet er op voorhand voor zorgen dat je over de middelen beschikt om een succesvol EBI tot stand te brengen. Het is een geweldig idee dat zeven gemotiveerde personen, de zeven personen die u uit de verschillende lidstaten nodig hebt om een EBI te registreren, de bevoegdheid hebben om invloed uit te oefenen op de wetgeving, maar om een succesvol EBI tot stand te brengen, hebt u middelen nodig, heeft u partners en bondgenoten nodig, hebt u een campagneplan nodig en hebt u ideeën nodig om het gedurende de hele periode van het jaar nieuw te houden.

 

Q: Wat waren uw grootste uitdagingen?

Kerry Postlewhite: 

Het is een grote zaak om een EBI op te starten, maar misschien bovenop de uitdagingen waarmee iedereen die bij een EBI betrokken is, wordt geconfronteerd met de Save Cruelty Free Cosmetics die we de uitdaging van de COVID-19-pandemie hebben getroffen. 

Toen we ons EBI in augustus 2021 lanceerden, hadden een aantal lidstaten nog steeds COVID-19-beperkingen ingevoerd en hadden we echt gehoopt om persoonlijk te kunnen mobiliseren, het is iets waar onze organisaties, net als onze merkpartners, echt goed aan. Wij zijn betrokken bij ons EBI van de Orgaan Shop, Lush en Dove, die namen van huishoudens zijn waarvan ik weet dat iedereen zich ervan bewust zal zijn, we hebben geweldige steun van hen gekregen. Veel van onze oorspronkelijke campagneplannen waren gericht op fysieke campagnes en vanwege de nog geldende COVID-beperkingen konden we dat niet doen, dus moesten we ons echt snel aanpassen. Als we niet persoonlijk campagne kunnen voeren, wat kunnen we in plaats daarvan doen?

We wisten van andere organisatoren van succesvolle EBI’s, met name het Europees burgerinitiatief „End the Cage Age”, dat betaalde socialemedia-reclame een zeer belangrijk onderdeel is van het opeenstapelen van uw EBI-handtekeningen. Daarom hebben we veel tijd en ideeën geïnvesteerd in betaalde sociale media, betaalde digitale reclame en vervolgens de uitdaging van Facebook en Instagram en andere platforms die bezig zijn hun regels voor politieke reclame te wijzigen.

Jij kunt zeggen dat het ironisch is: het is geen politieke reclame, het is een instrument voor het mobiliseren van burgers, dat stevig verankerd is in de Verdragen van de Europese Unie, maar u beweert dat dit een echte uitdaging voor ons was en dat dit in real time gebeurde. Facebook en Instagram en de andere platforms wijzigden hun regels omdat we verschoven van fysieke campagnes naar betaalde onlinecampagnes, en probeerden deze obstakels zo goed mogelijk te overwinnen, zodat we opnieuw heel snel op onze voeten moesten nadenken: het voeren van persoonlijke campagnes is beperkt, betaald digitaal is beperkt, wat kunnen we in plaats daarvan doen? We moesten ons dus echt digitaal maken, onze biologische aanwezigheid op sociale media voor ons.

Het moest bereik hebben en moest effect sorteren. Het voorbeeld dat ik geef, is de virale video van Svoboda zvířat (in het Tsjechisch) in Tsjechië, die een manier was om dat te doen en het is iets waarop we nog steeds sterk afhankelijk zijn, en iets waarover we nog veel denken, hoe we onze biologische digitale of biologische aanwezigheid op sociale media echt krachtig kunnen maken. 

De derde uitdaging die we als EBI-organisatoren hadden, is de tragedie die zich in Oekraïne heeft voltrokken na de Russische invasie en alles wat we allemaal zien op ons nieuws elke dag. We hebben dierenbeschermingsorganisaties in onze EBI-coalitie die hun focus, zeer begrijpelijk en zeer correct, hebben verlegd naar het daadwerkelijk redden van dieren aan de grens met Oekraïne, zodat hun focus moet verschuiven van het EBI naar het levend maken van dieren en het verlaten van Oekraïne. Het is ook heel begrijpelijk dat de aandacht van de mensen uitgaat naar de benarde situatie van de Oekraïense bevolking en dat het moeilijk is om na te denken over de manier waarop de frequentie, de toon en de aard van uw campagne voor een EBI kunnen worden aangepast.

Met COVID-19, met wijzigingen van de regels voor socialemediaplatforms en, helaas, met Oekraïne, is de les voor EBI-organisatoren:

Ja, het concrete plan ruim van tevoren hebben, maar ook voorbereid zijn dat alles kan gebeuren en snel kan worden aangepast, nimmer genoeg is om zich aan te passen en ervoor te zorgen dat u gedurende de hele tijd communiceert tussen alle personen die bij uw EBI betrokken zijn, zodat u dat kan doen en snel kan reageren.

 

Q: Wat raadt u potentiële toekomstige organisatoren aan?

Kerry Postlewhite:

Als je opnieuw denkt over de uitvoering van een Europees burgerinitiatief, denk je hard, maar denk eraan dat het voor de burgers in de hele Europese Unie een geweldige kans is om de verandering te verwezenlijken die zij willen zien!

Meer informatie over het initiatief vindt u hier.

Source link